Aktualności

Drodzy rodzice.
W nowym rozporządzeniu MEN z 26.03.2021r. został znacznie poszerzony katalog zawodów wykonywanych przez rodziców, którzy mogą ubiegać się o zapewnienie dzieciom opieki w przedszkolach w okresie od 29.03.2021r. do 11.04.2021r.
Poniżej przytaczam fragment rozporządzenia:

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy: a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.
Warunkiem uczęszczania dziecka do przedszkola jest złożenie przez Rodziców stosownego wniosku.
Wniosek do pobrania PDF, WORD
Wypełniony wniosek proszę złożyć w oddziale przedszkolnym.
Dla dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola w związku z zaistniałą sytuacją, zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tej sprawie będą się z Państwem kontaktować wychowawcy wykorzystując komunikatory internetowe.

Życzę Państwu dużo spokoju i zdrowia.

Dyrektor Szkoły 

Grażyna Lipińska

e dz1

Kliknij, aby się zalogować  

 

npcz 2 0 

  galeria ico

 

padlet biblioteki 

 

 

logo face3

logo face

 

obrazek jadlospis 

 

telefonzaufaniaplakat

 

  

logo LS

  

 

logo4

 

 

klasa5