O świetlicy

Godziny pracy świetlicy:  6.45 - 8.55 i 11.15 - 16.00 

 

   Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej zamieszczonym w e-dzienniku, realizując założone w nim cele. Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych zajęciach. Do najczęściej i najchętniej wykorzystywanych należą:

  • zajęcia kreatywne i plastyczno-manualne
    (prace uczniów eksponowane są na bieżąco na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę);

  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na boisku szkolnym oraz na szkolnym placu zabaw;

  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych (oglądanie bajek i filmów edukacyjnych) oraz edukacyjne gry komputerowe;

  • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej realizowane w postaci pogadanek;

  • zabawy według zainteresowań dzieci z wykorzystaniem gier, klocków i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

 

   Szczególną uwagę zwraca się na zachowania przejawiające się agresją fizyczną i słowną wśród uczniów oraz łamanie podstawowych zasad życia w grupie i społeczności szkolnej, poprzez eliminowanie zachowań negatywnych. Zwraca się również uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. 

   Wychowawcy świetlicy na bieżąco współpracują z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz biblioteką szkolną. Obejmują opieką dzieci podczas dwóch przerw obiadowych oraz kształtują w nich kulturalne zachowanie.

   Wychowawcy świetlicy codziennie obejmują opieką dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem oraz odprowadzają je do autobusów szkolnych. Na bieżąco współpracują z opiekunami autobusów.

e dziennik

  galeriaKolor

  facebook

 

lab.przyszl

 

stolowka 

 

telefonzaufaniaplakat