Wydarzenia
Już po raz drugi nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu "Orły Edukacji Wczesnoszkolnej", który sprawdza wiedzę z każdej edukacji. W tym roku uczniowie napisali test w edycji jesiennej konkursu, który został przeprowadzony 7 grudnia 2023r. Do testu wiedzy przystąpiło łącznie 49 uczniów z drugich i trzecich klas.
 
 ✨Poniżej przestawiamy naszych Laureatów konkursu✨: ✴️"Orły Edukacji Wczesnoszkolnej" ✴️
 
Kl. II - Marta Knop, Antoni Mania, Szymon Rychel, Wojciech Duszyński, Liliana Krawczyk, Magdalena Kupska, Bruno Makutra 
 
Kl. III - Karol Korzekwa, Stanisław Korzekwa, Katarzyna Czudaj, Stanisław Marek, Weronika Duszyńska, Marcel Kik, Paweł Kobiołka, Fabian Sklorz
 
Wszystkim laureatom i uczestnikom gratulujemy osiągnięcia wysokich miejsc w rankingu ogólnopolskim.
 
IMG 20240207 113503
 
IMG 20240207 113712
 
 

plakat Kraina Zdrowia

 

 

logo wyraźne Rekrutacja uczniów do klas pierwszych rozpocznie się w dn. 4 marca 2024 r. 

Wnioski, zgłoszenia oraz pozostałe dokumenty znajdziecie Państwo na stronie intrnetowej naszej szkoły oraz w formie papierowej przy głównym wejściu do szkoły od dn. 26 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad tegorocznego naboru:

Uchwała nr LXXXIII/611/23 Rady Miejskiej w Oleśnie

Zarządzenie Nr 6.2024 Burmistrza Olesna z dn. 10 stycznia 2024 roku

 

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno

w roku szkolnym 2024/2025

Informacje dla rodziców i opiekunów prawnych

 

 

26 lutego 2024 r. rusza elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno na rok szkolny 2024/2025. Na stronie internetowej www.olesno.pl umieszczony zostanie link do elektronicznej rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o wypełnienie w systemie informatycznym wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, wydrukowanie wypełnionego wniosku i po podpisaniu złożenie go w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.

W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 mogą uczestniczyć dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Olesno, które w roku szkolnym 2023/2024 nie uczęszczały do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych lub chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Olesno mogą być przyjęci do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzice lub opiekunowie dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2023/2024 do gminnych placówek oświatowych i kontynuują pobyt, wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od dnia 05 lutego 2024 r. do dnia 14 lutego 2024 r. i składają ją w swoim przedszkolu. Deklaracja będzie do pobrania w placówce przedszkolnej, do której uczęszcza dziecko.

 

UWAGA RODZICE DZIECI 6-LETNICH:

Dzieci 6-letnie (rok urodzenia 2018) w roku szkolnym 2024/2025 są objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się 1 września 2024 roku z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

DZIECI MŁODSZE:

Dzieci w wieku 3,4 oraz 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

ZASADY NABORU:

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech wybranych przedszkoli. Wskazanie we wniosku trzech placówek, zwiększa szanse dziecka na objęcie go wychowaniem przedszkolnym.

3. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole/oddział przedszkolny umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

4. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

5. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna, w każdym przedszkolu powołana przez Dyrektora placówki.

6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

7. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Harmonogram rekrutacji:

L.p.

Rodzaj czynności

 

Termin
1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu

05.02.2024 r. – 14.02.2024 r.
2. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami

26.02.2024 r. początek godz. 8.00

- 08.03.2024 r. koniec godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26.03.2024 r. godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

27.03.2024 r. początek godz. 8.00

-05.04.2024 r. koniec godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 09.04.2024 r. godz. 12.00
6. Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie odmowy przyjęcia dziecka 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7. Przygotowanie i wydanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka 3 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
8. Złożenie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

WAŻNE DATY:

1) rekrutacja elektroniczna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Wniosek należy wypełnić w systemie informatycznym, wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,

2) rodzice/prawni opiekunowie dostarczają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,

3) publikacja list przyjętych,

4) rekrutacja uzupełniająca, która odbędzie się w przypadku wolnych miejsc w przedszkolach, które prowadzą rekrutację na rok szkolny 2024/2025.

Link do strony dla kandydatów zostanie uruchomiony w dniu rozpoczęcia rekrutacji.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 5.2024 Burmistrza Olesna z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno, a także kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczny punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Uchwała nr LXXXIII/610/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

e dziennik

  galeriaKolor

  facebook

 

lab.przyszl

 

stolowka 

 

telefonzaufaniaplakat